Handelsbetingelser
Standard

1. Gyldighed

1.1. Disse standard salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra ARKLINK ApS (herefter kaldet leverandøren), medmindre andet skriftligt er aftalt. Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er anført samt med indkøbsordre, finder ikke anvendelse.

2. Priser, tilbud og ordrebekræftelse

2.1. Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts-, og valutakursændringer.
2.2. Der er ikke indgået en bindende købsaftale, før leverandøren endeligt har bekræftet kundens bestilling. Kunden accepterer derfor, at leverandøren ikke har pligt til at acceptere kundens bestilling, såfremt varen er udsolgt, der er fejl i præsentationen af varen, eller der er andre forhold, som bevirker, at kundens bestilling ikke kan opfyldes.
2.3. Medmindre andet er anført i tilbuddet, er alle skriftligt afgivne tilbud bindende i 14 dage fra dateringen af tilbuddet.
2.4. Safrem ordrebekræftelse stemmer ikke overens med købers bestilling, skal køber straks og senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse reklamere til leverandøren. I modsat fald vil køberen være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3. Betaling

3.1. Betaling med kreditkort. Leverandøren accepterer VISA/Dankort, Visa, MasterCard og Maestro kort. Der opkræves ikke kortgebyr ved betaling. Beløbet for bestilling trækkes først fra kundens konto, når varerne er afsendt fra leverandørens lager.
3.2. Overførsel til leverandørens bankkonto. Leverandøren accepterer overførsler til bankkonto. Ved overførsel til leverandørens bankkonto skal der angives ordrenummer ved betaling. Varerne bliver afsendt fra leverandørens lager, efter beløbet er modtaget på bankkontoen.
3.3. Kreditaftale. For at få denne betalingsmulighed foretager leverandøren en almindelig kreditvurdering. Der er kun registrerede kunder, der kan ansøge og købe på kredit. Leverandøren forbeholder sig ret til at nægte at sælge på kredit uden begrundelse. Ved forsinket betaling opkræver leverandøren et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse, samt rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

4. Levering

4.1. Bestillinger med en ordreværdi over 1.500 kr. ekskl. moms pr. ordre leveres fragtfrit i hele Danmark, dog eksklusiv ikke-brofaste øer.
4.2. For bestillinger med en ordreværdi op til 1.500 kr. ekskl. moms pr. ordre tillægges fragt/ekspeditionsgebyr på 49 kr. ekskl. moms.
4.3. Leverandøren bruger pallebytte system. Når kunden handler med leverandøren, accepterer kunden at bytte paller, såfremt produkter leveres på godkendte EUR-paller. Ved manglende byttepaller opkræves 85 kr. ekskl. moms pr. palle. Det er kundens ansvar at byttepaller er hele, rene og godkendte EUR-paller.
4.4. Bestillinger fra ikke-brofaste øer pålægges et tillæg på 375 kr. ekskl. moms pr. hver 0,4 LDM (EUR-palle bundplads).Leverandøren anbefaler altid at få fat i leverandørens kundeservice og høre præcis om endelige omkostninger forbundet med levering af ordrer til ikke-brofaste øer. Der skal påregnes en ekstra dags leveringstid.
4.5. Hvis levering forgæves forsøgt og det er alene kundens skyld (f. eks. ikke nogen på leveringsadressen ved levering), skal kunden selv sørge for at afhente forsendelsen på nærmeste transportørens terminal eller kommer der et gebyr på 55 kr. ekskl. moms (mindre pakker) eller 125 kr. ekskl. moms (pallegods) for forsendelses genudkørsel til kunden.

5. Ejendomsforbehold

5.1. Varerne forbliver leverandørens ejendom, indtil hele købesummen inkluvise evt. rentetilskrivninger er betalt.

6. Returret

6.1. Leverandøren yder 14 dages returret, såfremt der foreligger en skriftlig aftale med en medarbejder. Der modregner leverandøren et returgebyr på 20 % af købesummen, med mindre andet er skriftligt aftalt.
6.3. Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres til leverandøren i ubeskadiget og original emballage.
6.4. Returomkostninger påhviler kunden.
6.5. Der er ikke returret på skaffevarer eller varer, der er specielt fremstillet for kunden.

7. Mængde- og kvalitetstolerancer

7.1. Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde.

7.2. Materiale fra kunden såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.
7.3. Leverandøren forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde. Specifikt for specialordre af bølgepap gælder dog følgende:

  • Bestilt mængde <1.000 styk – mængdeafvigelse +/- 20%
  • Bestilt mængde 1.000 – 5000 styk – mængdeafvigelse +/- 10%
  • Bestilt mængde >5.000 styk – mængdeafvigelse +/- 10%
  • Bestilt mængde >10.000 styk – mængdeafvigelse +/- 6%

Safrem leverandøren leverer mere end de angivne mængdeafvigelser, er leverandøren forpligtet til at tage det overskydende antal retur. Leveres der mindre end de angivne mængeafvilgelser, er leverandøren forpligtet til at foretage supplerende leverance.

8. Forsinkelse

8.1. Leveringstiden fastsat af leverandøren er efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 5 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor leverandøren.
8.2. Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 5 arbejdsdage, er kunden berettiget til at afvise handlen.

9. Mangler

9.1. Ved levering skal kunden straks, inden det leverede tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som man ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til leverandøren. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til leverandøren, kan den ikke senere gøres gældende.
9.2. Leverandørens ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter leverandørens valg og inden rimelig tid, enten at foretage om-levering, afhjælpning eller at meddele kunden et af leverandøren fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1. Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, kunden har erlagt for varen.
10.2. Leverandøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab i øvrigt eller andre indirekte tab eller følgeskader. Leverandøren er ikke ansvarlig for kundens anvendelse af produkterne.

11. Produktansvar

11.1. Med mindre produktansvar følger direkte af produktansvarsloven, fraskriver leverandøren sig ansvaret for produktskader som følge af defekter eller produkter/bearbejdninger, som ikke skyldes leverandørens groft uagtsomme forhold. Leverandøren er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab.
11.2. Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod kunden, er denne forpligtet til straks at give leverandøren underretning herom. Såfremt leverandøren sagsøges af tredjemand, er kunden forpligtet til at lade sig medinddrage under sagen, uanset værneting.
11.3. Såfremt leverandøren pålægges produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i det omfang, leverandørens ansvar er fraskrevet eller begrænset ved disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.

12. Force majeure

12.1. Leverandøren er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, produktions- og leveringsvanskeligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder.

13. Fortrolighed og tavshedspligt

13.1. Dokumenter og informationer fra leverandøren må ikke videregives til tredjemand, medmindre skriftlig tilladelse er givet.

14. Værneting og lovvalg

14.1. Evt. tvister, som opstår i forbindelse med indgåelsen eller efterlevelsen af en aftale, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, skal afgøres efter dansk ret ved Aarhus Byret.